ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми дами и господа,

            Столична община - район „Искър“ има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите по проект „Хиляди истории и една мечта“ с бенефициент Столична община - район „Искър“, договор №BG05M9OP001-2.002—0232-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе на 29.09.2017 г. от 11.00 часа в Дом на културата „Искър“, с адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ №23.

Целта е, чрез провеждане на информационното събитие, да се отчетат дейностите по проекта, постигнатите индикатори и резултати.

Участие в пресконференцията ще вземат ръководството на район „Искър“, екипа за организация и управление на проекта, и се очаква да присъстват представители на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, социални работници от Дирекция „Социално подпомагане – Слатина“, граждани и заинтересовани лица.

 

С уважение,

Томислав Назърски

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ на район „Искър“

И РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТАО Б Я В А

Район „Искър“ търси да назначи шофьор за специализиран транспорт обслужващ хора с увреждания по проект „Хиляди истории и една мечта“. Кандидатите трябва притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“.

Необходими документи: 

 • Молба /свободен текст/;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено средно образование /минимално/.

Срок за подаване на документи: 25.08.17 г. в Деловодството на Район „Искър“С Ъ О Б Щ Е Н И Е


РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ
„Хиляди истории и една мечта“
за дейност


РЕХАБИЛИТАЦИЯ


ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 20.07.2017 г. ДО 04.08.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „ИСКЪР“, от 8.30 ч. до 16.30 ч.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Искър“
като бенефициент по проект „Хиляди истории и една мечта“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „Хиляди истории и една мечта“ за дейност РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
ОТ 20.07.2017 г. ДО 04.08.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „ИСКЪР“, от 8.30 ч. до 16.30 ч. Образец на заявление


ОБЯВЯВА
Прием на документи за длъжността рехабилитатор
1. Изисквания за заемане на длъжността:
-образователна степен и професионална квалификация – професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално с професионална квалификация „рехабилитация“;
-професионален опит – не се изисква;

2. Място на работа: Център за почасовo предоставяне на услуги за социално включване в общността.

3. Информация за длъжността: Организира и провежда рехабилитация и лечебна физкултура на потребители - хора с увреждания.

4. Вид правоотношение: трудово; с определен срок; непълно работно време.

5. Необходими документи за кандидатстване: заявление по образец.
6. Срок за кандидатстване: Заявления от кантидати ще се приемат до 24.07.2017 г. включително в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” №18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.
За повече информация тел.: 979-08-34

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РАЙОН „ИСКЪР“ УДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

„Хиляди истории и една мечта“

по дейност


„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“

 

ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО 21.03.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Заявления могат да подават лица с 90 % и над 90 № ТЕЛК със затруднения в придвижването.

Заявленията придружаващите документи по образец могат да се вземат от Деловодството

или стая 306 в район „Искър или от тук


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

„Хиляди истории и една мечта“

по дейност


НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“„ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

 

ЗАЯВЛЕНИЯ /по образец/  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 01.03.2017 г. ДО 10.03.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Заявления могат да подават лица с 90 % и над 90 № ТЕЛК със затруднения в придвижването.

Заявленията придружаващите документи по образец могат да се вземат от Деловодството

или стая 306 в район „Искър или от тук


СЪОБЩЕНИЕ

РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВ

СЪОБЩЕНИЕ

РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

                                                    „Хиляди истории и една мечта“                               

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 27.02.2017 г. ДО 10.03.2017 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

СЛЕД 10.03.2017 Г. ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!!!

1. Информация за кандидати за персонал за предоставяне на социалната услуга и изисквания към кандидатите за персонал за предоставяне на социалната услуга: изтегли

2. Документи за кандидатстване за персонал за предоставяне на социалната услуга:изтегли 

3. Информация за потребители на социалната услуга: изтегли

4. Документи за кандидат – потребители на социалната услуга: изтегли


Вижте месечният график за работа на Центъра тук

Записването на часове става чрез позвъняване на посочения телефон.

Телефон: 02/494 94 93

Адрес: жк. Дружба-1, ул. „5049“ №3, до блок 74"


 

О Б Я В А

 

Район „Искър“ търси да назначи шофьор за специализиран транспорт обслужващ хора с увреждания по проект „Хиляди истории и една мечта“. Кандидатите трябва притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“.

Необходими документи:

 • Молба /свободен текст/;

 • Автобиография;

 • Копие от диплома за завършено средно образование /минимално/.

Срок за подаване на документи: 10.02.17 г. в Деловодството на Район „Искър“


 

Вижте месечният график за работа на Центъра тук

Записването на часове става чрез позвъняване на посочения телефон.

Телефон: 02/494 94 93

Адрес: жк. Дружба-1, ул. „5049“ №3, до блок 74"


 

СЪОБЩЕНИЕ

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА

ДОКУМНЕНТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ

„Хиляди истории и една мечта“

Уважаеми дами и господа,

Срокът за подаване на заявления за ползване на предоставяните услуги (психолог и арт-терапевт и логопед) в „Център за предоставяне на почасови социални услуги за включване в общността“ по проект „Хиляди истории и една мечта“ се удължава до 05.08.2016 г.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО 05.08.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Бланка на заявление и декларация може да изтеглите от приложенията по-долу или да получите на място в деловодството на район „Искър“

Повече информация за предоставяните услуги може да получите в Центъра, който се намира на следния адрес: жк. Дружба-1, ул. „5049“ № 3, до блок 74 или на телефон: 02/494 94 93


СЪОБЩЕНИЕ

 

РАЙОН „ИСКЪР“  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕДИН ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  ПО ПРОЕКТ

„Хиляди истории и една мечта“

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  В ДЕЛОВОДСТВОТО НА

РАЙОН „ИСКЪР

от 8.30 ч. до 16.30 ч.

 

1. Информация за кандидати за персонал за предоставяне на социалната услуга и изисквания към кандидатите за персонал за предоставяне на социалната услуга: изтегли

2. Документи за кандидатстване за персонал за предоставяне на социалната услуга:изтегли 


Месечният график за работа на Центъра може да бъде видян на сайта на района. Записването на часове става чрез позвъняване на посочения телефон.   

Телефон за контакт: 02/494 94 93

Адрес: жк. Дружба-1, ул. „5049“ №3, до блок 74

График за м. юни


СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА

ДОКУМЕНТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ ЗА

ПСИХОЛОГ И АРТ ТЕРАПЕВТ

Уважаеми дами и господа,

Срокът за подаване на заявления за ползване на предоставяните услуги (психолог и арт-терапевт) в „Център за предоставяне на почасови социални услуги за включване в общността“ по проект „Хиляди истории и една мечта“ се удължава до 31.07.2016 г.

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО 31.07.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Бланка на заявление и декларация може да изтеглите от приложенията по-долу или да получите на място в деловодството на район „Искър“

Повече информация за предоставяните услуги може да получите в Центъра, който се намира на следния адрес: жк. Дружба-1, ул. „5049“ № 3, до блок 74 или на телефон: 02/494 94 93

 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

Уважаеми дами и господа,

Срокът за подаване на заявления за ползване на предоставяните услуги (психолог, логопед и арт-терапевт) в „Център за предоставяне на почасови социални услуги за включване в общността“ по проект „Хиляди истории и една мечта“ се удължава до 08.07.2016 г. (включително).

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО 08.07.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Бланка на заявление и декларация може да изтеглите от приложенията по-долу или да получите на място в деловодството на район „Искър“

Повече информация за предоставяните услуги може да получите в Центъра, който се намира на следния адрес: жк. Дружба-1, ул. „5049“ №3, до блок 74 или на телефон: 02/494 94 93


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Срокът за подаване на заявления за ползване на предоставяните услуги (психолог, логопед и арт-терапевт) в „Център за предоставяне на почасови социални услуги за включване в общността“ по проект „Хиляди истории и една мечта“ се удължава до 03.06.2016 г. (включително).

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 25.05.2016 г. ДО 03.06.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Бланка на заявление и декларация може да изтеглите от приложенията по-долу или да получите на място в деловодството на район „Искър“

Повече информация за предоставяните услуги може да получите в Центъра, който се намира на следния адрес: жк. Дружба-1, ул. „5049“ №3, до блок 74 или на телефон: 02/494 94 93

Заявление

Декларация


 

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 20.04.2016 г. на територията на СО район „Искър“ започна функционирането на „Център за предоставяне на почасови социални услуги за включване в общността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Центърът предоставя следните услуги на класираните потребители по проект „Хиляди истории и една мечта“:

Логопед:

Предлага почасова логопедична терапия и консултация на деца и възрастни. Работа с разстройства от аутистичния спектър, ринолалии, дизартрии, артикулаторни нарушения и др.

Психолог:

Предлага индивидуални, семейни и групови консултации на хора с увреждания, лични асистенти и членове на семействата им. Възможни са и домашни посещения за потребители, които са трудно подвижни.

Арт- терапевт:

Предлага групова работа за психологическа подкрепа с методите на арт-терапията, включваща използването на различни творчески подходи (изобразително  изкуство, приложни изкуства и пластика, ритъм и музика, театрално ателие) за развитие на социални и емоционални умения, познавателни умения, фина моторика и сензорни усещания. Подходящи за деца на различна възраст и етап на развитие.

Желателно е до 20.05.2016 г. (включително) класираните кандидати и кандидат-потребители в банка „Чакащи“ да заявят своето желание за ползване на предоставяните услуги в Центъра, като се обадят на посочения телефон или дойдат на място. Незаявилите потребители ще преминат в банка „Чакащи“ и ще се приемат при наличие на свободни часове.      

Месечният график за работа на Центъра може да бъде видян на сайта на района. Записването на часове става чрез позвъняване на посочения телефон.   

Телефон за контакт: 02/494 94 93

Адрес: жк. Дружба-1, ул. „5049“ №3, до блок 74

 

График за м. май

Работно време на центъра: 08:30 ч. - 17:00 ч. от понеделник до петък, без официални празници.

Записването на часове става след свързване с нашия диспечер на телефон: 02/494 94 93 или 0882 89 79 41
между 08:30 ч. - 17:00 ч. (всеки делничен ден, без официални празници)

 

График на специалистите работещи в центъра за предоставяне на почасови социални услуги
по проект "Хиляди истории и една мечта"   за периода:     02.05.2016 г.   до    31.05.2016 г. 

 

Понеделник:

Вторник:

Сряда:

Четвъртък:

Петък:

Деница Иванова /логопед/

от 15:00

до 17:00

от 15:30

до 17:00

от 15:30

до 17:00

от 08:30

до 11:00

от 14:30

до 17:00

Радостина Стоянова - Ширяев /арт-терапевт/

 

от 09:00

до 12:30

 

от 09:00

до 12:30

от 14:00

до 17:00

Емилиана Ценова /психолог/

 

 

от 11:00

до 15:00 

от 08:30 до 12:00

от 14:30 до 17:00 (включително и домашни посещения) 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ХИЛЯДИ ИСТОРИИ И ЕДНА МЕЧТА” ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА консултативен Център за почасовo предоставяне на услуги за социално включване в общността РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕТИ ЗА СЛЕДНТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Психолог
 2. Логопед
 3. Арт-терапевт
 4. Диспечер
 5. Шофьор

 

Заявления от кантидати ще се приемат от 24.03.2016 г. до 30.03.2016 г. включително в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” №18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

Образец Заявление 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Обучението на кандидатите за лични асистнети по проект „Хиляди истории и една мечта“ ще се проведе на 24.03.2016 г. от 16.30 ч. в зала 301 на район „Искър“. Обучението е задължително за всички кандидати, които не са преминали такова по предходни проекти, както и тези, чиито потребители са включени като резерви по настоящия проект.

Договорите с класираните лични асистенти и потребители по проект „Хиляди истории и една мечта“ ще бъдат сключвани в периода 29.03.2016 – 31.03.2016 г. в район „Искър“.

 


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТ
 "ХИЛЯДИ ИСТОРИИ И ЕДНА МЕЧТА"

Лични асистенти

Потребители

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

РАЙОН „ИСКЪР“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

                                                    „Хиляди истории и една мечта“                               

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09.02.2016 г. ДО 17.02.2016 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, В ДЕЛОВОДСТВОТО от 8.30 ч. до 16.30 ч.

СЛЕД 17.02.2016 Г. ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!!!

1. Информация за кандидати за персонал за предоставяне на социалната услуга и изисквания към кандидатите за персонал за предоставяне на социалната услуга: изтегли

2. Документи за кандидатстване за персонал за предоставяне на социалната услуга:изтегли 

3. Информация за потребители на социалната услуга: изтегли

4. Документи за кандидат – потребители на социалната услуга: изтегли


СЪОБЩЕНИЕ

 

Резултатите за класираните потребители и лични асистенти по проект „Хиляди истории и една мечта“

ще бъдат публикувани във вторник – 15.03.16 г. в сайта на район „Искър“ и на таблото в сградата на район „Искър“.

 

От екипа


 

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

По проект „Хиляди истории и една мечта“

На 22.02.2016 г. от 10.30 часа в Дом на културата „Искър“ се проведе встъпителна пресконференция по повод стартирането на проект „Хиляди истории и една мечта“, с бенефициент Столична община - район „Искър“. Проектът се осъществява по договор №BG05M9OP001-2.002—0232-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На събитието присъстваха представители на целевите групи по проекта, социални работници, представител на УО и заинтересовани лица. Пресконференцията беше отразена от БНТ и СКАТ.

            Пред аудиторията беше представена главната цел на проекта, а именно: предоставяне на качествени интегрирани услуги на хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване, живущи на територията на Столична община - район „Искър”. Чрез подробна презентация бяха представени проектните дейности, очакваните резултати и възможностите за участие на гражданите в проекта.

            Събитието премина при много голям интерес. На зададените въпроси беше отговорено изчерпателно и професионално. Бяха раздадени много информационни материали.


ПОКАНА

ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Уважаеми дами и господа,

            Столичана община - район „Искър“ има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по повод стартирането на проект „Хиляди истории и една мечта“.

Проектът „Хиляди истории и една мечта“ с бенефициент Столична община - район „Искър“ се осъществява по договор №BG05M9OP001-2.002—0232-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе на 22.02.2016 г. от 10.30 часа в Дом на културата „Искър“, с адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ №23.

Целта на събитието е да представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

На събитието са поканени представители на Дирекция „Бюро по труда – Изток“, социални работници от Дирекция „Социално подпомагане – Слатина“, граждани и заинтересовани лица.

Информация относно проекта може да намерите на интернет-страницата на район „Искър“: http://raioniskar.bg/


В Столична община – район „Искър“ стартира изпълнението на проект „Хиляди истории и една мечта“ по схема „Независим живот“

Район „Искър“ като конкретен бенефициент на проекта сключи договор №BG05M9OP001-2.002—0232-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта 499 995,91 лв.

Продължителността на проекта е 20 месеца, а продължителността на предоставяне на услугата „Личен асистент“ е 18 месеца.

Целта на проекта „Хиляди истории и една мечта“ е осигуряването на качествени интегрирани социални услуги на хора с увреждания и хора в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на СО – район „Искър“.

Целевата група са лица с  различни здравословни, психически и социални проблеми, които изпитват затруднения в индивидуалната си интеграция в обществото.

В изпълнение на проекта ще бъде създаден консултативен Център за почасовo предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

За лица от целевата група ще бъде осигурен специализиран транспорт за хора с увреждания, с цел излизане от затворената домашна среда.

Ще се предоставя социалната услуга „Личен асистент“. Личните аситенти ще предоставят почасова грижа в семейна среда и ще подпомагат за преодоляване на социалната изолация.