Инвестиционно предложение „Обособяване на открити и закрити складови площи за съхранение на отпадъци от хартия и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1136

17.06.2024
Инвестиционно предложение „Обособяване на открити и закрити складови площи за съхранение на отпадъци от хартия и пластмаса“ в поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1136   С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На…
пълен текст ›

Обявление

07.06.2024
Във връзка с уведомление вх. № СОА24-СГ01-1113/4/31.05.2024 г. от СНЦ „Национален Таксиметров Синдикат“ и в изпълнение на разпоредбите на Закона за събранията, митингите и манифестациите , Столична община СЪГЛАСУВА: …
пълен текст ›

Заповед във връзка с предстоящите изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г

06.06.2024
Заповед на кметът на София Васил Терзиев във връзка с предстоящите  изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители за Народно събрание на 9 юни 2024 г.
пълен текст ›

Провеждане на растителнозащитни дейности - Наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътна линия

28.05.2024
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО Провеждане на растителнозащитни дейности - Наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътна линия от ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция – София“, БУЛСТАТ 1308232430504 Адрес: гр. София, бул. „Стефансон“ № 5А В…
пълен текст ›

Обявление

27.05.2024
Столична община - район „Искър“, на основание чл. 124 б , ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед №РИС24-РА50-11/17.05.2024г.  на Гл. архитект на район „Искър“ - СО, с която се разрешаване да се изработи проект за  подробен устройствен план (ПУП)-изменение на…
пълен текст ›

Обявление

17.05.2024
Столична община - район „Искър“ , на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед №РИС24-РА50-9/16.05.2024г.  на Гл.  архитект на район „Искър“ - СО, с която се разрешаване да се изработи проект за  подробен устройствен план…
пълен текст ›

Протокол от Районен експертен съвет по устройство на територията

16.05.2024
Протокол от Районен експертен съвет по устройство на територията
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

15.05.2024
  На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, СО-район "Искър" обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"