Процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - публична общинска собственост

30.01.2023
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”   обявява процедура за публично оповестен конкурс за о тдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - публична общинска собственост , който ще се проведе на 01 . 03 .20 23 г. от 11.00 ч. в сградата…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение: „Линия „Юнкер“ за обезмасляване и байцване във валцово производство“ на територията на промишлената площадка на „София Мед“ АД, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2205, район „Искър“, СО

25.01.2023
Уведомление за инвестиционно предложение: „Линия „Юнкер“ за обезмасляване и байцване във валцово производство“ на територията на промишлената площадка на „София Мед“ АД, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2205, район „Искър“,…
пълен текст ›

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

25.01.2023

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

25.01.2023

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

12.01.2023

Инвестиционно предложение „Инвестиционен проект за намаляване на разходите чрез въвеждане на система за обезвреждане на отпадъци“ на площадка с местонахождение: гр. София, ул. „Кап. Д. Списаревски“ № 26, УПИ II, планоснимачен № 590, кв. 1, район "Искър"

10.01.2023
Инвестиционно предложение „Инвестиционен проект за намаляване на разходите чрез въвеждане на система за обезвреждане на отпадъци“ на площадка с местонахождение: гр. София, ул. „Кап. Димитър Списаревски“ № 26, УПИ II , планоснимачен № 590, кв. 1, район…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за „Разширяване обхвата на дейността на съществуваща площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса, чрез добавяне на нова площ, нова инсталация за рециклиране на отпадъци от пластмаса и промяна на вече разрешени

22.12.2022
Уведомление за инвестиционно предложение „Разширяване обхвата на дейността на съществуваща площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса, чрез добавяне на нова площ, нова инсталация за рециклиране на отпадъци от пластмаса и промяна на вече разрешени количества отпадъци“, в поземлен…
пълен текст ›

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

22.12.2022

Архив "Обявления и заповеди"