Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

30.05.2023

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

25.05.2023

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

25.05.2023

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

22.05.2023

Обява за инвестиционно предложение за „Разширение на детска градина №108 – „Детско царство“, чрез изграждане на нова сграда за нови четири групи - градински и топла връзка, находяща се в УПИ II за детска градина, кв. 48 по плана на гр. София, Район Искър

18.05.2023
О Б Я В А ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР” На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ( обн., ДВ, бр. 91/25.09.2002г., посл. изм., ДВ, бр. 102/23.12.2022г. ) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка…
пълен текст ›

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

16.05.2023

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

12.05.2023

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

21.04.2023

Архив "Обявления и заповеди"