Уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци“ в част от поземлен имот с идентификатор 07106.1402.6, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ №4, с. Бусманци, район „Искър,

20.07.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район…
пълен текст ›

Обявление за проект за подробен устройствен план - изменение за план за регулация и застрояване на нов УПИ VII

14.07.2021

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки

08.07.2021
Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от…
пълен текст ›

ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

02.07.2021

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА за обявяване на вакантни длъжности в Сухопътни войски за лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

30.06.2021
З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА за обявяване на вакантни длъжности в Сухопътни войски за лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
пълен текст ›

Заповед на кмета на Столична община за обявяване настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и пожароопасен сезон 2021г. и създаване на организация за пожарна безопасност

09.06.2021

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

21.05.2021
 О Б Я В А за  провеждане на конкурс за матроски  (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.04.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"