Уведомления за поставяне на стикер за доброволно преместване на ИУМПС

01.09.2021
Уведомления за поставяне на стикер за доброволно преместване на ИУМПС
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс в Националната гвардейска част

24.08.2021
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.08.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   Виза за инвестиционно проектиране на временни открити обекти за културни дейности – художествени инсталации в градска среда в поземлен имот с идентификатори по КККР 68134.1500.2359, 68134.1500.2480 и 68134.1500.244 по КККР на район…
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

30.07.2021
СЪОБЩЕНИЯ  ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци“ в част от поземлен имот с идентификатор 07106.1402.6, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ №4, с. Бусманци, район „Искър,

20.07.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район…
пълен текст ›

Обявление за проект за подробен устройствен план - изменение за план за регулация и застрояване на нов УПИ VII

14.07.2021

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки

08.07.2021
Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от…
пълен текст ›

ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

02.07.2021

Архив "Обявления и заповеди"