Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци

03.11.2021
Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране ( сортиране ) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на…
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

20.10.2021
  Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв.9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ…
пълен текст ›

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване“ в администрацията на Район „Искър“

20.10.2021
КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване“ в администрацията на Район „Искър“ 
пълен текст ›

ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжността Инструктор по хранене в Детска млечна кухня

20.10.2021
ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжността Инструктор по хранене в Детска млечна кухня   1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: – образователно-квалификационна степен „бакалавър”…
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

18.10.2021
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за откриване на процедура…
пълен текст ›

Съобщение за изготвен ПУП ж.к. Дружба 2, кв. 9, по чл. 16 от ЗУТ

12.10.2021

Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опак

13.09.2021
Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране ( сортиране ) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за…
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

02.09.2021
  На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане №…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"