РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 90-ПЕВП С ДИАМЕТЪР Ф200 РЕ, ПО УЛИЦА О.Т.70 б – О.Т.70 а – О.Т.68 а ДО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УПИ- V-766, кв. 15, м. „Цариградско шосе 7-11км.”, район „Искър”, Столична Община, с възложител „КОНТАКТ МЕДИКЪ

24.07.2015

Съобщение за постъпило становище от от „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на ен

23.07.2015

Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен

10.07.2015

Инвестиционно намерение от Роел - 98" ООД

10.07.2015

Инвестиционно намерение за: Складове с ателие за обработка на камък и офиси, с местоположение: ПИ с идентификатор 39791.1437.53 по кадастралната карта ,местност „Кривина -запад „, р-н „Искър”

26.06.2015

Инвестиционно намерение за:" ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – БКТП към обект „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“, находяща се в УПИ- ІІ 913 и „ТЪРГОВСКИ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР“ находяща се в УПИ- ІІІ 958, кв. 15, м. „Цариградско шосе 7-11км.”, район „Искър”, Столична Община, с в

23.06.2015

Заповед на основание чл.65 от ЗОС

22.06.2015

Публично оповестен конкурс с предмет: „Oтдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на преместваеми обекти

10.06.2015

Архив "Обявления и заповеди"