ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно: ПУП-ИПР на УПИ V-22,104»за хотел, администрация, пг.и трафопост» и улична регулация между о.т.253-о.т.261 във връзка с ПРЗ за създаване нов УПИ VІІІ-98»за общ.обсл.дейностти,търговия,магазин и офиси»,за изграждане на об

13.05.2015

Заповед на Министъра на Отбраната относно сроковете за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

21.04.2015
За повече информация на сайта на ЦВО – www.comd.bg и в офиса за военен отчет в район „Искър” – бл. 40, ет. 2.  
пълен текст ›

Обработка на зелени площи срещу кърлежи и гризачи

21.04.2015
Обработка на зелени площи срещу кърлежи и гризачи
пълен текст ›

чл.46 ла.2

17.04.2015

Публично оповестен конкурс с предмет: „Oтдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на преместваеми обекти

15.04.2015
Публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни общински имоти (частна общинска собственост) за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, за срок от 10 (десет) години.“
пълен текст ›

"Инвестиционно намерение от "Кар Инпекс БГ" ООД"

14.04.2015
"Инвестиционно намерение от "Кар Инпекс БГ" ООД" за: " Организиране на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло, в това число и опаковки, както и метални опаковки, с местоположение: гр. София, ж.к. Дружба, кв.7"
пълен текст ›

Чл.65 от ЗОС

08.04.2015

Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен

31.03.2015

Архив "Обявления и заповеди"