Обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на СО

06.04.2021
Кметът на СО-район "Искър" издава заповед за  обществено обсъждане на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична Община, приет с Решение номер 960/2009 г. на МС - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена с Решение…
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за Сухопътни войски.

19.03.2021
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки  длъжности за  Сухопътни войски
пълен текст ›

Инвестиционно предложение на Столична община за „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“ в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“ с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари“

10.03.2021
Приложение:  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

05.03.2021
  На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно изменение на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения №…
пълен текст ›

Инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ с възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА

04.03.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър"-СО осигурява обществен достъп до постъпила…
пълен текст ›

Изразено писмено становище на кмета на район "Искър" във връзка с решение на ВСС

16.02.2021
Публикуваме писмено изразеното несъгласие на кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков във връзка с приетия от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата, според която село Бусманци, което е част от Столична община район…
пълен текст ›

О Б Я В А и приложение към нея за провеждане на конкурс в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново

09.02.2021
О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново  …
пълен текст ›

Заповед № ПО-09-677/18.01.2021 год. на Министерството на земеделието, храните и горите

03.02.2021
З А П О В Е Д   № ПО-09- 677 /1 8.01.2021 год.   гр. София На основание            чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"