Инвестиционно намерение за: ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ОФИС СГРАДА СЪС СКЛАД” в УПИ XXV-1267, кв.9 , м. Дружба- 2 част, р-н Искър , гр. София

28.07.2015

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ (ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ) ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА СРОК ОТ 10 (ДЕСЕТ) ГОДИНИ.

28.07.2015

Отдаване под наем на свободен общински нежилищен имот (частна общинска собственост) , за срок от 5 (пет) години.

27.07.2015

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ф 90-ПЕВП С ДИАМЕТЪР Ф200 РЕ, ПО УЛИЦА О.Т.70 б – О.Т.70 а – О.Т.68 а ДО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УПИ- V-766, кв. 15, м. „Цариградско шосе 7-11км.”, район „Искър”, Столична Община, с възложител „КОНТАКТ МЕДИКЪ

24.07.2015

Съобщение за постъпило становище от от „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на ен

23.07.2015

Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен

10.07.2015

Инвестиционно намерение от Роел - 98" ООД

10.07.2015

Инвестиционно намерение за: Складове с ателие за обработка на камък и офиси, с местоположение: ПИ с идентификатор 39791.1437.53 по кадастралната карта ,местност „Кривина -запад „, р-н „Искър”

26.06.2015

Архив "Обявления и заповеди"