Конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

2019-01-21

ОБЯВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 г.

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:
-Заявление за участие в конкурс
-Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


Прикачени документи