Главен специалист „Гражданско състояние“

2019-08-05

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Искър“ - Столична община

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

Главен специалист „Гражданско състояние“

в отдел „Административно и информационно обслужване“

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образование – средно;

- професионален опит – 2 години;

- допълнителни изисквания – компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до Кмета на район „Искър” с телефон за контакт;

- автобиография (CV);

- копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

3. Срок за кандидатстване - до 14 дни след публикуване на обявата.

4. Кратко описание на длъжността: поддържа регистрите за гражданско състояние за населението на район „Искър” в актуално състояние и издава преписи и дубликати от тях.

Заявлението и документите следва да бъдат представени в СО – район „Искър“, гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” №18, деловодство, работно време: 8:30-17:00 часа. За повече информация тел.: 979-08-34


Прикачени документи