Юрисконсулт в отдел „Правно- нормативно обслужване“

2019-08-14

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к.1592, бул. „Кръстю Пастухов” No18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед NoРИС19-РД09-72/12.08.2019 г. на кмета на район „Искър“,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно- нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“длъжностно ниво съгласно КДА: 11 „Експертно ниво 7“.

1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „юрисконсулт“:

а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
б) да притежават минимална образователна степен „магистър“
;
в) област на завършено висше образование – социални, стопански и правни науки;

професионално направление – право;
г) да притежава юридическа правоспособност;
д
) професионален опит: не се изисква;
е) да притежават следните компетентности: Ориентация към резултати; Работа в екип;

Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Аналитична компетентност.

ж) допълнителни изисквания, носещи предимство: компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

2. Начин на провеждане на конкурса:

а) тест за установяване на професионални знания и умения; б) интервю-събеседване.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение No 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДС);

б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС);

в) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

г) удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

д) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с оригинал на нотариално заверено пълномощно) в срок до 14 дни след публикуване на обявата за конкурса, в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” No18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” No18 и официалната страница на района: www.raioniskar.bg (в раздел „Работа при нас“).

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: следи за законосъобразността на актовете и действията на служителите в администрацията; оказва квалифицирана правна помощ на ръководството и служителите в администрацията при изпълнение на техните функции и дава мнения, съвети и справки по правни въпроси; осъществява процесуално представителство на администрацията пред съдилищата и представителство пред органите на държавна власт; съставя и подпомага съставянето на проекти за актове и документи и изразява компетентно становище при съгласуването им; изразява мнението си по законосъобразността на решения, заповеди, договори и др. като ги парафира; при необходимите законови предпоставки завежда граждански, административни и трудови дела срещу съответните физически и юридически лица; изготвя отговори по правни въпроси, отнасящи се до дейността на администрацията по писма и молби на граждани и юридически лица; подготвя и съгласува документацията за възлагане на обществени поръчки от Кмета на район „Искър” /без техническа част/ и следи за законосъобразността при провеждането на процедурата и спазването на сроковете; участва в комисии за възлагане на обществени поръчки.

7. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 600 лв.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от

НПКДС могат да се изтеглят от: www.raioniskar.bg.

Орган по назначаването:

ИВАЙЛО ЦЕКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“


Прикачени документи