Столична община – район „Искър“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ Юрисконсулт в отдел „Контрол по строителството“ по трудово правоотношение

2020-05-11

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – магистър; област на завършено висше образование – Социални, стопански и правни науки; професионално направление – право;

- да притежава юридическа правоспособност;

- професионален опит – не се изисква;

- допълнителни изисквания - компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до кмета на район „Искър“ с посочен телефон за контакт;

- автобиография (CV);

- копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава;

- удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

3. Срок и място за кандидатстване:

- до 14 дни след публикуване на обявата;

- заявлението и документите следва да бъдат представени в СО – район „Искър“, гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” №18, деловодство, работно време: 8:30-17:00 часа. За повече информация тел.: 979-08-34

4. Кратко описание на длъжността: следи за законосъобразността на актовете и действията на служителите в администрацията; оказва квалифицирана правна помощ на служителите в отдела при изпълнение на техните функции и дава мнения, съвети и справки по правни въпроси; съставя и подпомага съставянето на проекти за актове и документи и изразява компетентно становище при съгласуването им; изразява мнението си по законосъобразността на решения, заповеди, договори и др. като ги парафира.