Столична община – район „Искър“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ Главен експерт „Промишлено и гражданско строителство“ в отдел „Инженерна инфраструктура и стоителство“

2020-05-11

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – магистър; област на завършено висше образование – Технически науки; специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или специалност „Строителство на сгради и съоръжения“

- професионален опит – 2 (две) години;

- допълнителни изисквания - компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до кмета на район „Искър“ с посочен телефон за контакт;

- автобиография (CV)

- копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава.

3. Срок и място за кандидатстване:

- до 14 дни след публикуване на обявата;

- заявлението и документите следва да бъдат представени в СО – район „Искър“, гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” №18, деловодство, работно време: 8:30-17:00 часа. За повече информация тел.: 979-08-34

4. Кратко описание на длъжността: инвеститорски контрол на извършваното строителство на територията на район „Искър“; изпълнение на задачи, свързани с инженерната инфраструктура на района; изготвяне на строителна документация; участие в комисии за възлагане на обществени поръчки.