Столична община – район „Искър“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ Младши експерт „Жилищна политика“ в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“

2020-05-11

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен – бакалавър; област на завършено висше образование – Социални, стопански и правни науки или Технически науки;

- професионален опит – не се изисква;

- допълнителни изисквания - компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до кмета на район „Искър“ с посочен телефон за контакт;

- автобиография (CV)

- копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава.

3. Срок и място за кандидатстване:

- до 14 дни след публикуване на обявата;

- заявлението и документите следва да бъдат представени в СО – район „Искър“, гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” №18, деловодство, работно време: 8:30-17:00 часа. За повече информация тел.: 979-08-34

 4. Кратко описание на длъжността: обработва постъпили заявления, жалби, сигнали и предложения на граждани, касаещи настаняването в общински жилища в район „Искър“; участва в дейността по разработването на жилищната политика на район „Искър“; координира и контролира дейността по картотекирането на гражданите с жилищна нужда и актуализирането на картотечните преписки; изготвя заповеди за прекратяване на наемните правотношения; изготвя настанителни заповеди за общински жилища.