И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ ​

2020-07-09

С П И С Ъ К 


на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ 
 
I. Допуснати до конкурс кандидати:

 
1. Р. Пенева – вх. № РИС20-ГР94-889/26.06.2020 г.

2. М. Пешев – вх. № РИС20-ГР94-903/01.07.2020 г.

3. Г. Стоянов – вх. № РИС20-ГР94-905/01.07.2020 г.

 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест за установяване на професионални знания и умения, който ще се проведе на 20.07.2020 г. (понеделник) от 09:00 часа в сградата на СО – район „Искър“, с адрес: ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” №18, стая 301. Резултатите от теста ще бъдат обявени в 12:00 часа на 20.07.2020 г. Допуснатите до интервю кандидати да се явят на 20.07.2020 г. от 14:00 часа.  
II. Недопуснати до конкурс кандидати: няма. 
За допускане в изпитната зала кандидатите трябва да носят документ за самоличност, маска и лични предпазни средства предвид обявената извънредна епидемична обстановка в страната. 


Председател на конкурсната комисия: Магдалена Чалъкова – секретар на р-н  „Искър“. 
 
Дата: 09.07.2020 г.      Председател:...........пп............            /М. Чалъкова/ 


Прикачени документи