Заповед № ПО-09-677/18.01.2021 год. на Министерството на земеделието, храните и горите

2021-02-03

З А П О В Е Д

 

№ ПО-09-677/18.01.2021 год.

  гр. София

На основание            чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, искане № РД-12-01-14147/16.11.2020 год. до Столичен общински съвет и представените 5/пет/ броя заявления от земеделски стопани до председателя на Комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, определена на основание чл.72б от ППЗСПЗЗ със Заповед на Директора на ОД „Земеделие” София град

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

I. Стойност на имотите с НТП полски пътища в землище Бусманци, ЕКАТТЕ 07106, община Столична, област София град за ползвателите:

№ на заявление

ползвател

площ

Дължима сума

ПО-09-13480/30.10.2020Г.

ВИА АПИЯ СТРОЙ ЕООД

0,098

0,69

ПО-09-13070/26.10.2020Г.

СВЕТЛА КРУМОВА ДИМИТРОВА

9,554

66,88

 

ПО-09-13089/26.10.2020Г.

ЕТ-ТИНА-ХРИСТИНКА ПАУНОВА

57,701

403,91

ПО-09-13072/26.10.2020Г.

СИБИС АГРО ТРАНС ЕООД

16,041

112,29

ПО-09-13436/30.10.2020Г.

СИМ АГРО НОВА ЕООД

7,786

54,50

ІІ. Ползватели на земеделски земи, които се ползват от заповедта, следва да внесат по сметка :

Титуляр: РАЙОН ИСКЪР

IBAN: BG52SOMB9130 31 17622101

ОБЩИНСКА БАНКА - BIC SOMBBGSF

определената сума в размер на 7 лв./дка за ниви, представляваща средното годишно рентно плащане за стопанската 2020/2021 г. за землището на Бусманци, община Столична, област София град, съгласно Протокол от 29.01.2020 г., в срок до един месец от издаването.

ІII. На основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ настоящата заповед се обявява в сградата на Общината, в сградата на Общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие” София град и на Общината.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение.     

               

инж. РУМЕН МИХАЙЛОВ

Директор на

Областна дирекция „Земеделие”

София град

 


Прикачени документи