О Б Я В А и приложение към нея за провеждане на конкурс в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново

2021-02-09

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. в Национален военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново

 

 

1. Със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, съгласно Приложение № 1.

 

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да не са минали по-вече от 10 години от датата на освобождаване от военна служба (кадрова военна служба) за лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

 

3. До 01.04.2021 г. кандидатите да подадат, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО), писмено заявление до началника на Националния военен университет „Васил Левски” за участие в конкурса за вакантните длъжности посочени в Приложение №1, с приложени към него:

3.1. Автобиография;

3.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (дипломи за завършено образование);

3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

3.4. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3.5. Декларация, че нямат друго гражданство;

3.6. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

3.7. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

3.8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

3.9. Копие от военноотчетна книжка (ако има такава);

3.10. Копие от заповедта за освобождаване от военна служба (при условие, че отговаря на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

3.11. Свидетелство за съдимост за работа в МО;

3.12. Кадрова справка от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет и копие на Азбучна служебна карта (АСК) (при условие, че отговаря на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

3.13. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);

3.14. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

3.15. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от районния психодиспансер;

3.16. Протокол от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) за установяване на психологичната пригодност;

3.17. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от удостоверение за завършени курсове за военноотчетната специалност, за допълнителна квалификация, копие на свидетелство за управление на МПС).

 

4. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военна служба, които не са били освободени поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, към датата на приемане на военна служба да не са навършили 41 (четиридесет и една) години и кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 (десет) години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват обстоятелствата с копие на заповед за освобождаване от военна служба (кадрова военна служба) и отчисляване от списъчния състав.

 

5. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като задължително да посочват адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.

 

6. Подаването на заявлението за участие в конкурса, с приложените документи от т. 3.1. до т. 3.10. и т. 3.17. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО по постоянен адрес на местоживеене.

 

7. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.

 

8. До 08.04.2021 г. структурите на ЦВО да изпратят в Националния военен университет „Васил Левски” заявленията на кандидатите, комплектувани с необходимите документи.

 

9. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяването на конкурса, за длъжностно лице отговорно за провеждането му е определен началникът на НВУ „Васил Левски”.

 

10. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите.

 

10.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България (съгласно Приложение № 2).

 

10.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

 

10.3. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив, или под 40 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.

 

10.4. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

 

11. Кандидат за който до деня за явяването му на изпитите, в НВУ „Васил Левски” не е получен протокола с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА, не се допуска до участие в конкурса.

 

12. Балът за класиране на кандидатите се формира, както следва:

12.1. Получените точки на изпита по физическа подготовка, разделени на четири и закръглени на цяло число;

12.2. Получените точки на теста за обща култура;

12.3. Оценката от дипломата за средно образование, умножена по четири и закръглена до цяло число;

12.4. За допълнителна квалификация, свързана с длъжността, за която се кандидатства (удостоверена с документ) - десет точки;

 

13. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по - предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.

 

14. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили възрастта посочена в т. 2.

 

15. Некласираните кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице, отговорно за провеждането на конкурса, в 7-дневен срок от уведомяването им.

 

16. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

16.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.

16.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

 

17. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция, телефон или е-mail.

 

18. Конкурсът ще се проведе в НВУ „Васил Левски” на адрес: гр. Велико Търново, бул. България № 76 за времето от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г.

 

19. Телефони за информация: 062/61-88-10, 062/61-88-11.

 

20. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:

20.1. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба.

20.2. Изпращането на кандидатите, подали заявление до военномедицинските органи за установяване годността им за военна служба, както и установяване на психологичната им пригодност. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 - Списък на вакантните длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина от 1 (един) лист.

2. Приложение № 2 - Нормативи за изпита по физическа подготовка от 4 (четири) листа.

 

      НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

      БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ                        ИВАН МАЛАМОВ

                                                                                 ___.___.2021 г.

 

 

Отпечатано в 1 (един) екземпляр – за НВУ „Васил Левски” – СД № ЛС-12

 

 

 

 

Изготвил и отпечатал:

За Началник на отдел „Личен състав”

Началникът на отделение „Окомплектоване с военнослужещи“

в отдел „Личен състав”

Подполковник                                    Мирослав Димитров

___.___.2021 г.

 

 

 

 

 

Съгласувал:

1. Заместник-началник по административната дейност

на НВУ „Васил Левски“  

Полковник                                          Георги Крайнов

___.___.2021 г.

 

Извършил размножаването:

Завеждащ Регистратура за национална класифицирана информация

Старшина                                            Пламен Николов

___.___.2021 г.

 

Размножено в 2 (две) копия.

Копие № 1 - за Централно военно окръжие - гр. София,

                       ул. „Георги Бенковски” № 12

Копие № 2 - за Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”- МО,  

                       гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 3


Прикачени документи