Изразено писмено становище на кмета на район "Искър" във връзка с решение на ВСС

2021-02-16

Публикуваме писмено изразеното несъгласие на кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков във връзка с приетия от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата, според която село Бусманци, което е част от Столична община район „Искър“, се предвижда да премине към нов съдебен район като делата, подсъдни на първа инстанция, се разглеждат от районен съд гр. Елин Пелин. 
Още през 2018 година е изпратено първото писмо с възражение с направеното предложение от членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) за промяна на границите на съдебните райони на Софийския районен съд., до г-жа Ралица Стоянова, зам.-кмет на Столична община, направление „Законност, координация и контрол“.


Прикачени документи