Инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ с възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2021-03-04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър"-СО осигурява обществен достъп до постъпила информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за:

„Регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община" с възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Информацията е достъпна на интернет страницата на район „Искър“- СО на електронен адрес: www.raioniskar.bg, Раздел „Обявления и заповеди“ и в районната администрация на адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, ет. 2, стая 213.

Съобщение за изготвената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е поставено и на информационното табло в сградата на районната администрация -
гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване на съобщението, в деловодството на район „Искър“- СО, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща: delovodstvo@raioniskar.bg

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС