Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци“ с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД

2021-04-12

Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци“ с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър"-СО съобщава, че осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за:

„Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1502.1154, м. „НПЗ Искър – север“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД.

Заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционно предложение в РИОСВ – София на адрес:

гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 136 и/или по електронна поща: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение