ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно: ПУП-ИПР на УПИ V-22,104»за хотел, администрация, пг.и трафопост» и улична регулация между о.т.253-о.т.261 във връзка с ПРЗ за създаване нов УПИ VІІІ-98»за общ.обсл.дейностти,търговия,магазин и офиси»,за изграждане на об

2015-05-13

Прикачени документи

  • Обява (публикуван на 13.05.2015)