Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки

2021-07-08

Инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, рециклиране на пластмаса, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1502.1154, м. „НПЗ Искър – север“, район „Искър“, гр. София, Столична община, с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър"-СО осигурява обществен достъп до постъпила информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за:

„Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, рециклиране на пластмаса, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1502.1154, м. „НПЗ Искър – север“, район „Искър“,
гр. София, Столична община,
с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД

Информацията е достъпна на интернет страницата на район „Искър“- СО на електронен адрес: www.raioniskar.bg, Раздел „Обявления и заповеди“ и в районната администрация на адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, ет. 2, стая 213.

Съобщение за изготвената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е поставено и на информационното табло в сградата на районната администрация -
гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване на съобщението, в деловодството на СО-район „Искър“- СО, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща: delovodstvo@raioniskar.bg

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС