Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2021-09-02

 

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане № 11530406/28.11.2013г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества и цели в разрешителното.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени възражения или предложения в Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Приложение: Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите