Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опак

2021-09-13

Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в част от поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62, ул. „Илия Бешков“ № 1, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител „ЕКОТРАНС ГРУП 11“ ООД

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), район "Искър"-СО съобщава, че осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за:

„Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в част от поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62, ул. „Илия Бешков“ № 1, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител „ЕКОТРАНС ГРУП 11“ ООД

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ - София, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение