Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2021-10-18

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения „ТК Теразид-Искър, София“. Място на водовземане: имот с идентификатор 07106.1433.293.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени възражения или предложения в Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Приложение: Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал.1 от
                         Закона за водите