ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжността Инструктор по хранене в Детска млечна кухня

2021-10-20

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район „Искър“

търси да назначи служител

на длъжността Инструктор по хранене в Детска млечна кухня

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните“ или специалност „Медицинска сестра“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“;

- допълнителни изисквания - компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до кмета на район „Искър“ с посочен телефон за контакт;

- автобиография (CV)

- копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава.

3. Срок и място за кандидатстване:

- до 14 дни след публикуване на обявата;

- заявлението и документите следва да бъдат представени в СО – район „Искър“, гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” №18, деловодство, работно време: 8:30-17:00 часа.

За повече информация тел.: 979-08-34

4. Кратко описание на длъжността: съставя седмични менюта; изготвя и дава заявки за снабдяване с хранителни продукти; ръководи непосредствено работата на кухненския персонал; следи за спазването на санитарно-хигиенните изисквания при приготвянето на храната като контролира качеството и количеството на ястията и разпределението им; контролира мероприятията по дезинфекцията на съдовете и кухненските помещения и дезинсекцията на хранителните складове и кухнята; контролира качеството на закупените продукти, приемането на продуктите от доставчика в склада и от склада в кухнята; води дневници по системата за самоконтрол.