ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

2021-10-20

 

Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв.9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ ХХV-1267, западни граници на УПИ XXXII-1256 и на УПИ XXXI-1116, всички от кв.9, от юг – локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, улица от о.т. 199а до о.т. 119г., източна и северозападна граници на УПИ VIII-908, кв. 9б, от запад – бул. „Копенхаген“.

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РИС21-РД56-179/20.10.2021г. на Кмета на район „Искър” в дигитална среда (онлайн):

 

Ще се проведе обществено обсъждане на: Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв.9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ в обхват: от север – улица от о.т. 24а до о.т. 43а (нова); от изток – ул. „Обиколна“, западна и южна граница на УПИ ХХVI-1165,1500, южна граница на УПИ ХХV-1267, западни граници на УПИ XXXII-1256 и на УПИ XXXI-1116, всички от кв.9, от юг – локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, улица от о.т. 199а до о.т. 119г., източна и северозападна граници на УПИ VIII-908, кв. 9б, от запад – бул. „Копенхаген“, 23.11.2021г. от 18:00 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m15e6f9ac556b35a478c749597ccf9f65

 

Проектът е наличен в сградата на районната администрациия на адрес: район „Искър“ - бул. "Кръстю Пастухов" № 18 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Искър”.

 

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 03.12.2021г.  в районната администрация или по електронна поща info@raioniskar.bg.

Становища постъпили след гореспоменатите дати няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведат заключителни дискусии в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX, на 07.12.2021 г. от 18:00 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md7695ddb9e84045fb1705b8ec29d4f91

Заповед 


Прикачени документи