Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци

2021-11-03

Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в част от поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител „ЕКОТРАНС ГРУП 11“ ООД

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), СО-район "Искър" осигурява обществен достъп за период от 14 дни, за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица, до постъпила информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в част от поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител „ЕКОТРАНС ГРУП 11“ ООД.

Информацията е достъпна на интернет страницата на СО-район „Искър“ на електронен адрес: www.raioniskar.bg, Раздел „Обявления и заповеди“ и в районната администрация на адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, ет. 2, стая 213.

Съобщение за постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е поставено и на информационното табло в сградата на районната администрация -
гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване на съобщението, в деловодството на СО-район „Искър“, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща: delovodstvo@raioniskar.bg

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС