Публично оповестен конкурс с предмет: „Oтдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на преместваеми обекти

2015-06-10

Прикачени документи