Инвестиционно предложение: „Оползотворяване на производствен отпадък с код и наименование 10 01 02 „увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища при производството на бетон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.482, гр. София, район „Искър“, СО

2023-08-09

Инвестиционно предложение: „Оползотворяване на производствен отпадък с код и наименование 10 01 02 „увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища при производството на бетон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.482, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител „ТРАНСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), СО-район "Искър" осигурява обществен достъп за период от 14 дни, за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица, до постъпила информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за:

„Оползотворяване на производствен отпадък с код и наименование 10 01 02 „увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища при производството на бетон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.482, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител „ТРАНСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД.

Информацията е достъпна на интернет страницата на СО-район „Искър“ на електронен адрес: https://raioniskar.bg, Раздел „Обявления и заповеди“ и в районната администрация на адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, ет. 2, стая 213.

Съобщение за постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е поставено и на информационното табло в сградата на районната администрация -
гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване на съобщението, в деловодството на СО-район „Искър“, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща: delovodstvo@raioniskar.bg.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС