СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР” обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 5/пет/ части от терен- публична общинска собственост

2023-08-17

Приложени документи: