Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

2023-08-18

Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), СО-район "Искър" осигурява обществен достъп за период от 14 дни, за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица, до постъпила информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за:

„Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 07106.1402.1192, находящ се в м. „НПЗ „Искър-Север“ – I, II, III част“, землище с. Бусманци, район „Искър“, Столична община, с възложител „ТОП РИСАЙКЛИНГ” ЕООД.

Информацията е достъпна на интернет страницата на СО-район „Искър“ на електронен адрес: https://raioniskar.bg, в Раздел „Обявления и заповеди“ и е налична в районна администрация „Искър“ на адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, ет. 2, стая 213 и в кметство Бусманци на адрес: с. Бусманци, пл. ”Елин Пелин” № 1А.

Съобщение за постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е поставено и на информационните табла в сградите на районна администрация „Искър“-
гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18 и на кметство Бусманци - с. Бусманци, пл. ”Елин Пелин” № 1А.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на обявяване на съобщението, в деловодството на СО-район „Искър“, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща: delovodstvo@raioniskar.bg или busmantsi@raioniskar.bg.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС