Архив 2017


2017 №5 „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №36 "Пеперуда" в УПИ II, кв.13, ж.к.“Дружба“-I ч., район „Искър“, Столична община.“

2017 №5  „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36  "ПЕПЕРУДА" В УПИ II, КВ.13, Ж.К.“ДРУЖБА“-I Ч.,  РАЙОН „ИСКЪР“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.“     …
пълен текст ›

ОП № 01258-2017-0004 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“,

ОП № 01258-2017-0004 - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС №…
пълен текст ›

2017 №4 „Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“

2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“       СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 17.08.2017г.  ДО 17:00ч. МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: …
пълен текст ›

2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“ - ПРЕКРАТЕНА

2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“       СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 03.08.2017г.  ДО 17:00ч. МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: …
пълен текст ›

ОП № 01258-2017-0003 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ „ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

ОП № 01258-2017-0003 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ „ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“  ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПУБЛИКУВАНА В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ   КАТО ЕЛЕКТРОННА …
пълен текст ›

2017 №2 ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в

2017г. - №2 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1. ОТ ЗОП ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр. площадки за игра на…
пълен текст ›

ОП № 01258-2017-0002 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ - "Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82" по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищ

 ОП № 01258-2017-0002 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ - "Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82" по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни…
пълен текст ›

ОП 01258-2017-0001 "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

ОП 01258-2017-0001 "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки  като електронна преписка…
пълен текст ›