Архив 2017


Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.

2017 №5 „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №36 "Пеперуда" в УПИ II, кв.13, ж.к.“Дружба“-I ч., район „Искър“, Столична община.“

2017 №5  „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36  "ПЕПЕРУДА" В УПИ II, КВ.13, Ж.К.“ДРУЖБА“-I Ч.,  РАЙОН „ИСКЪР“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.“     …
пълен текст ›

2017 №4 „Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“

2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“       СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 17.08.2017г.  ДО 17:00ч. МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: …
пълен текст ›

2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“ - ПРЕКРАТЕНА

2017 №3 „ Подмяна на съществуващите осветителни тела в 68 СУ„Акад. Никола Обрешков“, ж.к. „Дружба 2“       СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 03.08.2017г.  ДО 17:00ч. МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: …
пълен текст ›

2017 №2 ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр.площадки за игра на открито и подмяна на настилки по алейна мрежа в

2017г. - №2 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1. ОТ ЗОП ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 4 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Проектиране и изграждане на реконструкция на 2 бр. площадки за игра на…
пълен текст ›

2017г. №1 - Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район Искър

№1 -  ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА НА  СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район…
пълен текст ›