2018-0010 Неотложни строително - монтажни работи (СМР) по възстановяване на покрив (конструкции,обшивка,керемиди) и тавани (конструкция с облицовка) на бл.146, ж.к. Дружба 1, СО-район "Искър", в следствие на възникнал пожар на 01.11.2018 г.

2018-0010

Неотложни строително - монтажни работи (СМР) по възстановяване на покрив (конструкции,обшивка,керемиди) и тавани (конструкция с облицовка) на бл.146, ж.к. Дружба 1, СО-район "Искър", в следствие на възникнал пожар на 01.11.2018 г.

Максимална прогнозна стойност: 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева) без ДДС

Срок за получаване на оферти 15.11.2018г. до 17:00 ч.

Разглеждане на постъпили оферти: 16.11.2018г. в 10:00ч.

 


Прикачени документи