Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Изготвяне на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ОДЗ №96 и изграждане на пристройка-двуетажна сграда/разширение/ за 2 групи/1 яслена и 1 гра

 Изготвяне на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ОДЗ №96 и изграждане на пристройка-двуетажна сграда/разширение/ за 2 групи/1 яслена и 1 градинска/ и физкултурен салон в УПИ III-за ОДЗ, кв.5, ж.к."Дружба" 1ч., район "Искър", Столична община.

 


информация за извършено плащане по договор №109/29.01.2015г (публикуван на 09.03.2015)

извършено плащане

по фактура № 462/04.02.2015г

с банково бордеро №548951/16.02.2015г

изплатена сума 15 360,00 лв.


информация за извършено плащане по договор №109/29.01.2015г (публикуван на 14.07.2015)

извършени плащания:

1. плащане по фактура №0000000479/04.06.2015г.

с банково бордеро №546397/15.06.2015г.

платена сума - 61 440,00 лв.

 


Прикачени документи