ОП 01258-2019-0001 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36 В УПИ II, КВ.13, Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ

 ОП 01258-2019-0001 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36 В УПИ II, КВ.13, Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ

 

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД). 

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2019-0001

Краен срок за подаване на оферти: 15.03.2019г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 18.03.2019г. от 10:00ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 

 


Прикачени документи