2019 - 0001 „Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ - филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до бл.42; 2. Обособена поз

2019-0001

„Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва:

1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ - филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до бл.42;

2. Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на абонатна станция - 1 брой с топлоносител гореща вода в 96 ДГ „Росна китка“, София, жк. Дружба 1 и  Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, София, жк. Дружба 2.“

 

 

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО 208 333.33 лв. (двеста и осем хиляди триста тридесет и три  лева и тридесет и три ст.) без ДДС

 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9087462

Краен срок за подаване на оферти: 22.04.2019г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 23.04.2019г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

ВЪЗЛАГАНЕТО Е ПРЕКРАТЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1


Прикачени документи