01258-2019-0002 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 96 ДГ „Росна китка“ в ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на седем градински и две

01258-2019-0002

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 96 ДГ „Росна китка“ в  ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на седем градински и две яслени групи в съществуващия корпус и на една градинска и една яслена група в новоизградения корпус на 96 ДГ „Росна китка“;

Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на вертикални щори и кухненско оборудване“ в 96 ДГ „Росна китка“

 

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ - АРГ. ЧЛ.36а, АЛ.3 ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП). 

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2019-0002

Краен срок за подаване на оферти: 30.05.2019г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 31.05.2019г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".       


Прикачени документи