2019 - 0003 „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“- филиал, гр.София, жк. „Дружба“– 1 до бл.42"

2019-0003

„Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“- филиал, гр.София, жк. „Дружба“– 1 до бл.42“

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО 116 666,67 лв. (сто и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС

 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9088657

Краен срок за подаване на оферти: 10.06.2019 г., до 17:00 ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 11.06.2019 г. от 10:30 ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 


Прикачени документи