2019 - 0004 „Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки на територията на СО-район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“: 1. Спортна площадка /баскетбол, хандбал, волейбол/ до бл. 45, ул. „Тирана“; 2. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ , ул. „Ива

2019-0004

Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки на територията на СО-район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“:

1. Спортна площадка /баскетбол, хандбал, волейбол/ до бл. 45, ул. „Тирана“;

2. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ , ул. „Иван  Арабаджията“;

3. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ до бл. 161 , ул. „Илия  Бешков“

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО 269 604 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди шестстотин и четири лева) без ДДС

 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9089659

Краен срок за подаване на оферти: 08.07.2019 г., до 17:00 ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 09.07.2019 г. от 10:30 ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР". 

 

На основание чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.188, ал 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки е публикувана информация за удължаване срока за получаване на оферти.

 
№ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ В РОП 9090099

Краен срок за подаване на оферти: 12.07.2019 г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 15.07.2019 г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

 


Прикачени документи