2019 - 0005 “Извършване на ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район “Искър” - Столична община” за 2019 г.

2019-0005

Извършване на ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район “Искър” - Столична община” за 2019 г.

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: ДО 269 900 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС

 

№ НА ИМПОРТИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНАТА ОБЯВА В РОП 9092414

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 г., до 17:00 ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 25.09.2019 г. от 10:30 ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".   

На основание чл.96, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл.188, ал 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки е публикувана информация за удължаване срока за получаване на оферти.

 
№ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ В РОП 9092777

Краен срок за подаване на оферти: 30.09.2019 г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 01.10.2019 г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".  


Прикачени документи