01258-2020-0001 „Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

01258-2020-0001

 

„Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

 

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ - АРГ. ЧЛ.36а, АЛ.3 ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП). 

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2020-0001

 

Краен срок за подаване на оферти: 01.04.2020 г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 02.04.2020 г. от 10:30ч. в зала 200 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".


Прикачени документи