01258-2020-0002 - Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 36 ДГ "Пеперуда" в жк. "Дружба1" - район "Искър"-Столична община по обособени позиции

01258-2020-0002

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 36 ДГ „Пеперуда“ в  ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община“ по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на седем градински и три яслени групи в 36 ДГ „Пеперуда“;

Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на вертикални щори и кухненско оборудване в 36 ДГ „Пеперуда“

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ - АРГ. ЧЛ.36а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП). 

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2020-0002

 

Краен срок за подаване на оферти: 16.04.2020 г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 22.04.2020 г. от 10:30ч. в кабинет 200 в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

ВАЖНО!!!

Поради пускането на процедурата след 13.03.2020 г. и във връзка с § 13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП, началният момент на всички срокове започва да тече от 17.04.2020 г.

Крайният срок за подаване на оферти се променя на 08.05.2020 г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН „ИСКЪР".

Отварянето на офертите ще се осъществи на 11.05.2020 г. от 10:30ч. в зала 301 в сградата на СО-РАЙОН „ИСКЪР".


Прикачени документи