01258-2020-0003 „Ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на ДГ № 108 "Детско царство" - централна сграда“

01258-2020-0003

„Ремонтни дейности за подобряване на енергийната  ефективност на ДГ № 108 „Детско царство“-централна сграда“

 

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ - АРГ. ЧЛ.36а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП). 

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2020-0003

 

Краен срок за подаване на оферти: 09.06.2020 г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 10.06.2020 г. от 10:30ч. в зала 301, ет.3, в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".


Прикачени документи