01258-2020-0004 - „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

Обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

(открита процедура)

ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ - АРГ. ЧЛ.36а, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП). 

ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОННАТА ПРЕПИСКА В РОП 01258-2020-0004

 

Краен срок за подаване на оферти: 20.07.2020 г., до 17:00ч.в деловодството на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

Отваряне на офертите: 21.07.2020 г. от 10:30ч. в зала 301, ет.3, в сградата на СО-РАЙОН "ИСКЪР".

СЪОБЩЕНИЕ

за удължаване на първоначално определения срок за подаване на оферти

            На основание чл. 100, ал.12, т.1 от ЗОП, с Решение за одобряване на обявление за изменение № РИС20-РД93-4(2)/21.07.2020 г. на Кмета на СО-район „Искър“ се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок е получена само една оферта за участие.

            Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:00 ч. на 03.08.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ №18, в деловодството на администрацията.

            Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.08.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на СО-район „Искър“, зала 301, от комисия, назначена от възложителя.

            На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.


Прикачени документи