ОП-3 -2015/20.05.2015г "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и Детска млечна кухня(ДМК) на територията на район "Искър"

 ОП-3-2015  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения и Детска млечна кухня(ДМК) на територията на район "Искър"

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален № 01258-2015-0002 на 20.05.2015г.

Срокът за подаване на оферти е 29.06.2015г. до 17:00ч.


оценка на оферта по останалите показатели различни от ценовия (публикуван на 09.07.2015)

Оферта, подадена от участника "МАКРОН" ООД:

Т –Техническото предложение = 100т.

Д - Показател “ Срок за реагиране в случай на рекламация = 100т


Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценовото предложение (публикуван на 09.07.2015)

Комисията насрочва следващия етап от провеждане на процедурата – отваряне и оповестяване на ценовите оферти за 17.07.2015г.-петък в 11:00ч. в зала 301, находяща се в административната сграда на СО-район „Искър“ на адрес гр. София, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов“ №18.


Прикачени документи