Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Охрана на общински училища и детски градини на територията на СО-район "Искър" №278/30.08.2012г.

Договор №278/30.08.2012г. за изпълнение на възложена обществена поръчка

Предмет на договора:

"Охрана на общински училища и детски градини на територията на СО-район "Искър"

Изпълнител:

"БОДУ" ООД

Обща цена по договора:

13 235 лв. на обект за един месец

 Срок на договора:

три години от датата на подписването му

 

 


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - д. градини (публикуван на 28.11.2014)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №400008231/01.10.2014

с банково бордеро №107/30.10.2014г

платена сума - 889,68 лв

2. плащане по фактура №400008517/03.11.2014г.

с банково бордеро №112/11.11.2014г

платена сума - 889,68 лв.

за ОДЗ №13:

Пплащане по фактура №400008518/03.11.2014

с банково бордеро №116/07.11.2014г

платена сума - 889,68 лв

за ОДЗ №36:

Плащане по фактура №200026376/12.11.2014г

Банково бордеро №108/14.11.2014г.

Платена сума - 216,00 лв.

ОДЗ №77:

Плащане по фактура №400008519/03.11.2014г

Банково бордеро №135/10.11.2014г.

Платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ № 85:

1. Плащане по фактура №26377/12.11.2014г

Банково бордеро №77/17.11.2014г.

Платена сума - 72,00 лв.

2. плащане по фактура №8520/03.11.2014г.

с банково бордеро №76/11.11.2014г

платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ №88

плащане по фактура №400008521/03.11.2014г.

с банково бордеро №109/11.11.2014г

платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ №96:

плащане по фактура №400008522/03.11.2014г.

с банково бордеро №724175/11.11.2014г.

платена сума - 556,08 лв.

ЦДГ № 108:

1. Плащане по фактура №400008523/03.11.2014г

Банково бордеро №127/21.11.2014г.

Платена сума - 1112.16 лв.

 

 

 

 

 


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - д. градини (публикуван на 19.01.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №400008811/01.12.2014

с банково бордеро №124/10.12.2014г

платена сума - 889,68 лв

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №400008812/01.12.2014

с банково бордеро №133/11.12.2014г

платена сума - 889,68 лв.

2. плащане по фактура №400009048/22.12.2014

с банково бордеро №138/18.12.2014г

платена сума - 889,68 лв.

за ОДЗ №36:

Плащане по фактура №200027114/02.12.2014г

Банково бордеро №120/12.12.2014г.

Платена сума - 216,00 лв.

ОДЗ №77:

1. Плащане по фактура №400008813/01.12.2014г

Банково бордеро №147/05.12.2014г.

Платена сума - 889,68 лв.

2. Плащане по фактура №400008975/11.12.2014г

Банково бордеро №152/12.12.2014г.

Платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ № 85:

1. Плащане по фактура №8814/01.12.2014г

Банково бордеро №86/09.12.2014г.

Платена сума - 889,68 лв.

2. плащане по фактура №8965/08.12.2014г.

с банково бордеро №88/12.12.2014г

платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ №88

1. Плащане по фактура №8815/01.12.2014г

Банково бордеро №119/04.12.2014г.

Платена сума - 889,68 лв.

2. плащане по фактура №8964/08.12.2014г.

с банково бордеро №123/11.12.2014г

платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ №96:

1. плащане по фактура №400008816/01.12.2014г.

с банково бордеро №146630/18.12.2014г.

платена сума - 556,08 лв.

2. плащане по фактура №400009041/19.12.2014г.

с банково бордеро №146630/18.12.2014г.

платена сума - 556,08 лв.

ЦДГ № 108:

1. Плащане по фактура №400002817/01.12.2014г

Банково бордеро №134/05.12.2014г.

Платена сума - 1112.16 лв.

2. Плащане по фактура №400008976/11.12.2014г

Банково бордеро №139/12.12.2014г.

Платена сума - 1112.16 лв.

 

 

 

 

 


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - д. градини (публикуван на 16.02.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №400009093/05.01.2015г.

с банково бордеро №14/30.01.2015г.

платена сума - 889,68 лв.

за ОДЗ №36:

Плащане по фактура №200028020/16.01.2015г

Банково бордеро №11/30.01.2015г.

Платена сума - 216,00 лв.

ОДЗ № 85:

1. Плащане по фактура №28021/16.01.2015г

Банково бордеро №8/30.01.2015г.

Платена сума - 72,00 лв.


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - д. градини (публикуван на 13.03.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

плащане по фактура №400009411/02.02.2015г.

с банково бордеро №21/13.02.2015г

платена сума - 889,68 лв

за ОДЗ №13:

плащане по фактура №400009412/02.02.2015г.

с банково бордеро №20/11.02.2015г.

платена сума - 889,68 лв.

за ЦДГ №21:

плащане по фактура №200028022/16.01.2015

с банково бордеро №605996/17.02.2015г

платена сума - 216,00 лв.

за ОДЗ №36:

Плащане по фактура №200028769/04.02.2015г

Банково бордеро №14/06.02.2015г.

Платена сума - 216,00 лв.

ОДЗ №77:

плащане по фактура №400009413/02.02.2015

с банково бордеро №20/13.02.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ № 85:

1.плащане по фактура №28770/04.02.2015г.

с банково бордеро №12/24.02.2015г

платена сума - 72,00 лв.

2. плащане по фактура №400009414/02.02.2015

с банково бордеро №12/24.02.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ №88

плащане по фактура №400009415/03.02.2015

с банково бордеро №15/13.02.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ №96:

плащане по фактура №400009416/02.02.2015

с банково бордеро №79837/25.02.2015г

платена сума - 556,08 лв

ЦДГ № 108:

плащане по фактура №400009417/02.02.2015

с банково бордеро №27/26.02.2015г

платена сума - 1112,16 лв


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - д. градини (публикуван на 17.04.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

плащане по фактура №400009725/04.03.2015г.

с банково бордеро №32/11.03.2015г

платена сума - 889,68 лв

за ОДЗ №13:

плащане по фактура №400009726/04.03.2015г.

с банково бордеро №32/17.03.2015г

платена сума - 889,68 лв

за ЦДГ №21:

1. плащане по фактура №200026378/12.11.2014г.

с банково бордеро №91650/13.03.2015г

платена сума - 216,00 лв.

2. плащане по фактура №200027116/02.12.2014г.

с банково бордеро №91658/13.03.2015г

платена сума - 216,00 лв.

3. плащане по фактура №200028771/04.02.2015г.

с банково бордеро №91659/13.03.2015г

платена сума - 216,00 лв.

4. плащане по фактура №200029666/04.03.2014г.

с банково бордеро №91661/13.03.2015г

платена сума - 216,00 лв.

за ОДЗ №36:

Плащане по фактура №200029664/06.03.2015г

Банково бордеро №29/16.03.2015г.

Платена сума - 216,00 лв.

ОДЗ №77:

плащане по фактура №400009727/04.03.2015г.

с банково бордеро №38/31.03.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ № 85:

1.плащане по фактура №200029665/06.03.2015г.

с банково бордеро №18/13.03.2015г

платена сума - 72,00 лв.

2. плащане по фактура №400009728/04.03.2015

с банково бордеро №18/13.03.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ №88

плащане по фактура №400009729/04.03.2015

с банково бордеро №30/25.03.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ №96:

плащане по фактура №400009730/04.03.2015

с банково бордеро №353275/18.03.2015г

платена сума - 556,08 лв

ЦДГ № 108:

плащане по фактура №400009731/04.03.2015

с банково бордеро №40/31.03.2015г

платена сума - 1112,16 лв


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - д. градини (публикуван на 19.05.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

плащане по фактура №4000010020/01.04.2015г.

с банково бордеро №53/30.04.2015г

платена сума - 889,68 лв

за ЦДГ №21:

 плащане по фактура №200030514/01.04.2014г.

с банково бордеро №537454/27.04.2015г

платена сума - 216,00 лв.

за ОДЗ №36:

плащане по фактура №200030512/01.04.2014г.

с банково бордеро №46/27.04.2015г

платена сума - 216,00 лв.

ОДЗ №77:

плащане по фактура №4000010022/01.04.2015г.

с банково бордеро №50/20.04.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ № 85:

1.плащане по фактура №200030513/01.04.2015г.

с банково бордеро №27/03.04.2015г

платена сума - 72,00 лв.

2. плащане по фактура №4000010023/01.04.2015г.

с банково бордеро №29/17.04.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ №88

плащане по фактура №4000010024/01.04.2015г.

с банково бордеро №47/29.04.2015г

платена сума - 889,68 лв

ОДЗ №96:

плащане по фактура №4000010025/01.04.2015г.

с банково бордеро №902900/30.04.2015г

платена сума - 889,68 лв

ЦДГ № 108:

плащане по фактура №4000010021/01.04.2015г.

с банково бордеро №53/30.04.2015г

платена сума - 1112,16 лв


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - д. градини (публикуван на 19.06.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

плащане по фактура №4000010305/04.05.2015г.

с банково бордеро №61/27.05.2015г

платена сума - 889,68 лв

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №4000010021/01.04.2015г.

с банково бордеро №55/08.05.2015г

платена сума - 889,68 лв.

2. плащане по фактура №4000010306/04.05.2015г.

с банково бордеро №62/29.05.2015г

платена сума - 889,68 лв.

за ЦДГ №21:

1. плащане по фактура №200031442/05.05.2015г.

с банково бордеро №951000/19.05.2015г

платена сума - 216,00 лв.

ОДЗ №77:

плащане по фактура №4000010307/04.05.2015г.

с банково бордеро №63/15.05.2015г

платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ № 85:

1.плащане по фактура №200031434/05.05.2015г.

с банково бордеро №34/11.05.2015г

платена сума - 72,00 лв.

2. плащане по фактура №4000010308/04.05.2015г.

с банково бордеро №34/11.05.2015г

платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ №88

плащане по фактура №4000010309/04.05.2015г.

с банково бордеро №59/29.05.2015г

платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ №96:

плащане по фактура №4000010310/04.05.2015г.

с банково бордеро №72295/20.05.2015г

платена сума - 556,08 лв.

ЦДГ № 108:

плащане по фактура №4000010311/04.05.2015г.

с банково бордеро №65/29.05.2015г

платена сума - 1112,16 лв

 


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - д. градини (публикуван на 14.07.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

Плащане по фактура №400010597/01.06.2015г.

Банково бордеро №69/17.06.2015г.

Платена сума - 889,68 лв.

за ОДЗ №13:

плащане по фактура №4000010598/01.06.2015г.

с банково бордеро №71/17.06.2015г

платена сума - 889,68 лв

за ЦДГ №21:

1. плащане по фактура №200032421/01.06.2015г.

с банково бордеро №444720/12.06.2015г

платена сума - 216,00 лв.

за ОДЗ №36:

1. Плащане по фактура №200031441/05.05.2015г.

Банково бордеро №63/03.06.2015г.

Платена сума - 216,00 лв.

2. Плащане по фактура №200032419/01.06.2015г.

Банково бордеро №68/15.06.2015г.

Платена сума - 216,00 лв.

ОДЗ №77:

Плащане по фактура №400010599/01.06.2015г.

Банково бордеро №79/19.06.2015г.

Платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ № 85:

1.плащане по фактура №200032420/01.06.2015г.

с банково бордеро №50/23.06.2015г

платена сума - 72,00 лв.

2. Плащане по фактура №400010600/01.06.2015г.

Банково бордеро №50/23.06.2015г.

Платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ №88

Плащане по фактура №400010601/01.06.2015г.

Банково бордеро №71/23.06.2015г.

Платена сума - 889,68 лв.

ОДЗ №96:

Плащане по фактура №400010602/01.06.2015г.

Банково бордеро №702019/17.06.2015г.

Платена сума - 556,08 лв.

ЦДГ № 108:

Плащане по фактура №400010603/01.06.2015г.

Банково бордеро №77/25.06.2015г.

платена сума - 1112,16 лв


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - училища (публикуван на 28.11.2014)

извършени плащания:

за ОУ №4:

1. плащане по фактура №400008524/03.11.2014

с банково бордеро №714083/11.11.2014г

платена сума - 1602,48 лв.

за СОУ №68:

1. плащане по фактура №000005828/03.11.2014

с банково бордеро №827652/13.11.2014г

платена сума - 1399,80 лв

за СОУ №69:

1. Плащане по фактура №400008529/03.11.2014г

Банково бордеро №725259/11.11.2014г.

Платена сума - 1255.75 лв.

за ОУ №89:

Плащане по фактура №400008525/03.11.2014г

Банково бордеро №63393/18.11.2014г.

Платена сума - 1229.76 лв.

за СОУ № 108:

1. Плащане по фактура №400008530/03.11.2014г

Банково бордеро №106/18.11.2014г.

Платена сума - 1482.89 лв.

за ОУ №150

1. плащане по фактура №400008526/03.11.2014г.

с банково бордеро №108041/18.11.2014г

платена сума - 1229,76 лв.

за ОУ № 163:

1. Плащане по фактура №400008527/03.11.2014г

Банково бордеро №881692/14.11.2014г.

Платена сума - 1399.80 лв.


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - училища (публикуван на 19.01.2015)

извършени плащания:

за ОУ №4:

плащане по фактура №400008818/01.12.2014

с банково бордеро №408566/09.12.2014г

платена сума - 1602,48 лв.

за ОУ №65:

плащане по фактура №0400022924/01.07.2014

с банково бордеро №228388/19.12.2014г

платена сума - 204,97 лв.

за СОУ №68:

1. плащане по фактура №04000008822/01.12.2014

с банково бордеро №387696/22.12.2014г

платена сума - 1399,80 лв.

2.плащане по фактура №4000009049/22.12.2014

с банково бордеро №387696/22.12.2014г

платена сума - 1399,80 лв.

за СОУ №69:

1. Плащане по фактура №0400008823/01.12.2014г

Банково бордеро №404518/22.12.2014г.

Платена сума - 1229,76 лв.

2. Плащане по фактура №0400009050/22.12.2014г

Банково бордеро №404523/22.12.2014г.

Платена сума - 1229,76 лв.

за СОУ № 108:

1. Плащане по фактура №400008824/01.12.2014г

Банково бордеро №120/19.12.2014г.

Платена сума - 1 569.84 лв.


информация за извършено плащане по договор №278/30.08.2012г - училища (публикуван на 16.02.2015)

за ОУ №4:

плащане по фактура №400009094/05.01.2015г.

с банково бордеро №518080/29.01.2015г

платена сума - 1208,22 лв.

за СОУ № 108:

1. Плащане по фактура №400009097/05.01.2015г

Банково бордеро №10/27.01.2015г.

Платена сума - 1 548. лв.


Прикачени документи