ОП - 01258-2016-0004 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.

 ОП - 01258-2016-0004

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.Дружба 1ч., бл. 125

2. Обособена позиция №2-  Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.Дружба 2ч., бл. 202

3. Обособена позиция №3-  Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.Дружба 2ч., бл. 523

4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 125 (по обособена позиция 1)

5. Обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 2ч., бл. 202 (по обособена позиция 2)

6. Обособена позиция №6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 2ч., бл. 523 (по обособена позиция 3)

7. Обособена позиция №7 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 125 (по обособена позиция 1)

8. Обособена позиция №8 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 2ч., бл. 202 (по обособена позиция 2)

9. Обособена позиция №9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 2ч., бл. 523 (по обособена позиция 3)

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА  В РОП № ОП - 01258-2016-0004

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - 12.08.2016г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 15.08.2016г. - 10:00ч.


Прикачени документи