ОП - 01258-2016-0005 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.

 ОП - 01258-2016-0005 Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 34

2. Обособена позиция №2 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 34

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА  В РОП № ОП - 01258-2016-0005

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - 22.08.2016г. до 17:00ч.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 23.08.2016г. - 10:00ч.

Проектът и Строително-монтажните работи, предмет на строителен надзор и инвеститорски контрол по настоящата поръчка, са предмет на обществена поръчка ОП - 01258-2016-0003 с предмет „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО "НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ИСКЪР, СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1 , БЛ.34.“, която е на етап избор на изпълнител на СМР. Пълен достъп до проектната документация е осигурен посредством следната връзка: ОП - 01258-2016-0003


Прикачени документи